Polityka Prywatności

List

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę YAPCO GROUP Sp. z o.o., w tym: sposób, cel i zakres przetwarzania danych klientów, kontrahentów (dostawców towarów i usług), osób korespondujących, zainteresowanych ofertą lub współpracą oraz odwiedzających stronę internetową , przysługujące im prawa, a także obowiązki Administratora danych osobowych.


I. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest firma YAPCO GROUP Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011099448, REGON: 522725041, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985388, z kapitałem zakładowym Spółki w wysokości 5000 PLN.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: hello@yapco.group.


II. Podstawa prawna


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO.


III. Cel przetwarzania danych


1. Dane osobowe klientów, kontrahentów (dostawców towarów i usług), osób korespondujących, zainteresowanych ofertą lub współpracą oraz odwiedzających stronę internetową www.yapco.group, w tym osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób reprezentujących podmioty współpracujące z firmą YAPCO GROUP Sp. z o.o., są zbierane i przetwarzane, gdy są niezbędne do:


1.1. Realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegających na:

 • dbaniu o dobre imię, interesy i finanse firmy
 • wyborze najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług i dostawy towarów
 • nawiązywaniu kontaktów biznesowych, w tym składaniu i otrzymywaniu zapytań ofertowych oraz przesyłaniu informacji handlowych dotyczących nowości, oferty i materiałów promocyjnych
 • nawiązywaniu współprac biznesowych i zawieraniu umów
 • dbaniu o jakość świadczonych usług oraz dostarczanych produktów w ramach współprac
 • wykonaniu czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zleceń i zamówień
 • dbaniu o jakość obsługi i kontaktu poprzez dostępne kanały komunikacji (email, telefon, komunikator internetowy, adres do korespondencji)
 • dostarczaniu i zleceniu transportu zamówionego towaru
 • prowadzeniu strony internetowej, zapewnieniu jej bezpieczeństwa i prawidłowego działania
 • zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • działaniach archiwalnych, statystycznych i analitycznych obejmujących analizę danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej (cookies)
 • zgłaszaniu i przyjmowaniu (rozpatrywaniu) reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy
 • dochodzeniu i obrony przed roszczeniami
 • windykowaniu należności


1.2. Wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 pkt b RODO) w sytuacjach:

 • zawierania i wykonania umów kupna i/lub sprzedaży towarów
 • zawierania i wykonania umów świadczenia usług
 • przeprowadzania bieżącej rekrutacji


1.3. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 pkt c RODO) polegających na:

 • dokonywaniu rozliczeń i prowadzeniu dokumentacji księgowej i podatkowej w związku z przepisami takimi, jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków


1.4. Realizowania czynności na podstawie wyrażonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO) na:

 • pliki cookies przez osoby odwiedzające stronę internetową www.yapco.group poprzez ustawienie parametrów przeglądarki
 • przetwarzanie danych (adres e-mail) w celu przesyłania drogą elektroniczną Newslettera oraz informacji handlowych dotyczących oferty i materiałów promocyjnych
 • działania marketingowe
 • prowadzenie przyszłych procesów rekrutacji


IV. Bezpieczeństwo danych


W świetle obowiązujących przepisów Administrator danych dokłada należytej staranności, w oparciu o odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym szyfrowanie połączenia podczas przesyłania danych za pomocą protokołu SSL


V. Warunki podania danych


1. Podanie danych osobowych firmie YAPCO GROUP Sp. z o.o. i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Jednakże niezbędne:

 • aby można było nawiązać relacje biznesowe
 • w celu zawarcia i wypełniania postanowień umów
 • przy korzystaniu ze świadczenia usług i przy zakupie towarów
 • do otrzymania odpowiedzi na przesłaną korespondencję


2. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi:

 • nawiązanie współpracy
 • wypełnienie postanowień zawartej umowy
 • w procesie zakupowym złożenie i realizację zamówienia i/lub świadczenia usług
 • w przypadku korespondencji ustosunkowanie się do jej przedmiotu


VI. Udostępnianie lub powierzanie danych


Administrator danych może powierzyć przekazane dane osobowe:


1. Współpracującym z nim producentom i dostawcom:

 • w celu realizacji zleceń oraz postanowień zawartych umów, m.in.: przy świadczeniu usług, przy produkcji, przygotowaniu i kompletowaniu zamówionego towaru, opracowaniu grafik, przeprowadzeniu procesu płatności oraz dostarczeniu przesyłek
 • wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • usług w zakresie hostingu, zapewniającym ciągłe i prawidłowe działanie strony internetowej i poczty elektronicznej
 • realizującym zlecenia usług pocztowych, kurierskich i transportowych
 • świadczącym usługi prawne i księgowe
 • oferującym narzędzia i aplikacje marketingowe
 • pośredniczącym w nawiązaniu współpracy biznesowej oraz obsługującym narzędzia do przedstawiania ofert handlowych i wysyłki Newslettera
 • a także bankom i instytucjom finansowym, odpowiadającym za realizacje płatności


2. Organom państwowym:

 • w związku z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa
 • w przypadku skierowania żądania udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • w oparciu o orzeczenie Sądu


VII. Okres przechowywania danych


1. Administrator będzie przechowywać przekazane dane osobowe tak długo, jak długo będzie utrzymywany kontakt handlowy lub będzie prowadzona współpraca, a także po jego ustaniu/jej zakończeniu w celach:

 • rozliczeń dokumentów księgowych i wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z aktualnymi przepisami
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z realizowanymi zleceniami oraz zawartymi umowami
 • windykowania należności
 • zgłaszania i przyjmowania (rozpatrywania) reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków
 • zapobiegania nadużyciom, oszustwom i wyłudzeniom w oparciu o dostępne informacje wywiadowni gospodarczych
 • archiwizacyjnych oraz prowadzenia analiz statystycznych na potrzeby własne


2. Administrator będzie przechowywać przekazane dane osobowe w celach marketingowych tak długo, jak długo będzie utrzymywany kontakt handlowy lub będzie prowadzona współpraca, a także po jego ustaniu/jej zakończeniu, albo do momentu:

 • wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych
 • zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych
 • zażądania usunięcia danych osobowych


VIII. Uprawnienia osób przekazujących dane w oparciu o ochronę danych osobowych


1. prawo dostępu do danych: prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych lub kopii tych danych oraz prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.


2. prawo do sprostowania danych: prawo żądania poprawienia, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


3. prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpływa na dotychczas dokonane już czynności.


4. prawo do przenoszenia danych: prawo żądania udostępnienia przekazanych danych osobowych oraz prawo żądania przesłania przekazanych danych osobowych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. W tym celu należy skontaktować się z firmą YAPCO GROUP Sp. z o.o. pod adresem mailowym: hello@yapco.group lub listownie na adres: YAPCO GROUP Sp. z o.o., ulica Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mają zostać przekazane dane oraz ich zakres.


5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych osobowych. Sprzeciw może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu ma skutek od momentu zgłoszenia żądania i nie wpływa na dotychczas dokonane już czynności.


6. prawo do odwołania zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody ma skutek od momentu zgłoszenia żądania i nie wpływa na dotychczas dokonane już czynności.


7. prawo do usunięcia danych: prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.


8. prawa do złożenia skargi: prawo do zgłoszenia skargi do Administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, o którym mowa w pkt II, osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Cookies


1. Strona internetowa www.yapco.group korzysta z niewielkich plików, zwanych cookies („ciasteczka”). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia osoby odwiedzającej stronę www.yapco.group, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji strony www.yapco.group, nie powodując przy tym zmian w ustawieniach urządzenia.


2. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania oferowanych produktów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową www.yapco.group. Dają też możliwość opracowywania ogólnych, anonimowych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie www.yapco.group.


3. Pliki cookies wykorzystywane są do:

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające)
 • tworzenia raportów analitycznych i statystyk na temat tego, jak działa strona www.yapco.group w celu ulepszania jej struktury i zawartości
 • zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony www.yapco.group i obserwowania preferencji odwiedzających stronę internetową (w tym poprzez Google Analytics)


4. Strona internetowa www.yapco.group wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 • niezbędne: konieczne do prawidłowego działania witryny internetowej, pomagają korzystać ze strony www.yapco.group umożliwiając podstawowe funkcje takie, jak nawigacja na stronie i dostęp do jej bezpiecznych obszarów. Bez tych plików cookies strona www.yapco.group nie może działać poprawnie.
 • zapewniające bezpieczeństwo: m.in. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie www.yapco.group.
 • sesyjne: to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę internetową www.yapco.group do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji danej przeglądarki zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego stronę www.yapco.group.
 • trwałe: przechowywane w pamięci urządzenia odwiedzającego stronę www.yapco.group i pozostają tam do momentu ich wygaśnięcia lub skasowania.
 • wydajnościowe: umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www.yapco.group.
 • analityczne: pomagają stworzyć raport analityczny na temat tego, jak działa strona internetowa www.yapco.group. Pliki cookies zebrane dane przechowują anonimowo, przypisując losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.


5. Żadne z plików cookies nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzeń, z których odwiedzana jest strona internetowa www.yapco.group. Pliki cookies są bezpieczne i nie stanowią dla urządzeń odwiedzających stronę www.yapco.group zagrożenia umożliwiającego zainfekowanie wirusami lub innego typu niechcianym, czy złośliwym oprogramowaniem.


6. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą w każdej chwili zostać zmienione przez odwiedzającego stronę www.yapco.group w używanej przez niego przeglądarce internetowej w oparciu o jej opcje, tj. możliwe jest ograniczenie, usunięcie oraz zablokowanie dostępu plików cookies do urządzenia. Należy pamiętać, że te opcje ustawia się w każdej przeglądarce osobno. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, które mogą różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

Jednakże ograniczenie bądź wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje strony www.yapco.group, zaś zablokowanie niezbędnych plików cookies spowoduje, iż pełne korzystanie ze strony www.yapco.group nie będzie możliwe. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie ze strony internetowej www.yapco.group oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.


X. Zmiany w Polityce Prywatności


1. Niniejsze zasady Polityki Prywatności mogą ulec zmianie, co będzie wiązało się z koniecznością ich aktualizacji. Odpowiednie zmiany z uwzględnieniem ich najnowszej wersji zostaną opublikowane na stronie internetowej www.yapco.group lub wysłane pocztą e-mail.


2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy: hello@yapco.group lub listownie na adres: YAPCO GROUP Sp. z o.o., ulica Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.


Aktualizacja: 13.05.2024 r.